Bộ môn Điều khiển tự động

Lê Văn Chương
Hoàng Hữu Việt
Nguyễn Hoa Lư
Phan Văn Dư
Hồ Sỹ Phương
Tạ Hùng Cường
Mai Thế Anh
Hoàng Võ Tùng Lâm
Hoàng Cẩm Nhung