- Đề nghị các đ/c lãnh đạo Viện KT&CN trực tại phòng làm việc của Viện như đã phân công.

Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 08/10/2018: - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Sơn; 2) Chiều: đ/c Hoa

09:15

Thao giảng: GV: Phạm Trà My; Bài Mạng máy tính;

Địa điểm: B3-403 (Tiết 4)

Thứ 3, ngày 09/10/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Hoa

08:20

Thao giảng: GV: Nguyễn Thị Uyên; Bài Cấu trúc dữ liệu và giải thuật;

Địa điểm: D3-502 (Tiết 3)

Thứ 4, ngày 10/10/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Minh

 

 

Thứ 5, ngày 11/10/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Sơn; 2) Chiều: đ/c Việt

08:00

Hội ý Ban lãnh đạo Viện

11:00

Họp hội đồng Viện mở rộng (Hội đồng+Bí thư CB+BTLCĐ+CTCĐ)

Thứ 6, ngày 12/10/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Sơn; 2) Chiều: đ/c Minh

07:00

Seminar: Xây dựng đề cương chi tiết một số học phần thuộc khối kiến thức Trí tuệ tính toán hướng tiếp cận CDIO, tại 201 - Nhà KT – CN

Người trình bày: ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm

13:30

Thao giảng: GVC: Trần Xuân Hào; Bài Servlet filter;

Địa điểm: B3-402 (Tiết 6)

Thứ 7, ngày 13/10/2018

07:00

Seminar: Xây dựng đề cương chi tiết học phần Cơ sở truyền tin theo hướng
tiếp cận CDIO;

Người bao cáo: Phạm Trà My

Địa điểm: KTCN-201

Chủ nhật, ngày 14/10/2018

Cả ngày

Tổ chức chào mừng ngày 20-10