- Đề nghị các đ/c lãnh đạo Viện KT&CN trực tại phòng làm việc của Viện như đã phân công.

Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 05/02/2018: - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Sơn

14:00

- Họp về công tác chuẩn bị đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô và Ngành Công nghệ Nhiệt điện lạnh.

- TP: Các đ/c: Việt, Minh, Hoa, Thái Sơn, Hoàng, Dũng.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

- Hội nghị dân chủ sinh viên Ngành CNTT

- TP: Các đ/c Minh, Sơn, Phong, Hạnh, Quốc Anh, Quang, Việt

- Địa điểm: Hội trường A

Thứ 3, ngày 06/02/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Hoa

 

 

Thứ 4, ngày 07/02/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Minh; 2) Chiều: đ/c Sơn

 

 

 

 

Thứ 5, ngày 08/02/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Hoa

 

 

Thứ 6, ngày 09/02/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Minh; 2) Chiều: đ/c Sơn

 

 

Thứ 7, ngày 10/02/2018

 

 

Chủ nhật, ngày 11/02/2018