Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 11/05/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Q.Hoa. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Việt

 

 

 

 

Thứ 3, ngày 12/05/2019: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Hoa

 

 

 

 

Thứ 4, ngày 13/05/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Minh. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

 

 

 

 

Thứ 5, ngày 14/05/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt . Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

08:30

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO (TP: Theo Quyết định. Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành)

Tiết 9

Dạy thao giảng BM Hệ thống và MMT: Dạy thực hành học phần Mạng máy tính. Phòng KTCN 504. Giáo viên Lê Quốc Anh.

Nội dung: Cấu hình định tuyến tĩnh và định tuyến động trên Router

Thứ 6, ngày 15/05/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Q.Hoa

 

 

Thứ 7, ngày 16/05/2020

08:00

Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Trường 2015 – 2020. TP: Thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và khách mời. (Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành)

 

 

Chủ nhật, ngày 17/05/2020

08:00

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức bầu Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025. TP: Đại biểu tham dự theo Thông tri triệu tập. (Hội trường A)

10:30

Họp Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu Chủ tịch Hội đồng Trường

TP: Thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 202. (Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành)