- Đề nghị các đ/c lãnh đạo Viện KT&CN trực tại phòng làm việc của Viện như đã phân công.

Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 09/07/2018: - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Sơn

 

 

Thứ 3, ngày 10/07/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Minh

 

 

Thứ 4, ngày 11/07/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Việt; 2) Chiều: đ/c Minh

 

 

Thứ 5, ngày 12/07/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Sơn; 2) Chiều: đ/c Hoa

 

Bảo vệ lớp Cao học ngành CNTT tại Trường SPKT Vĩnh Long

Thứ 6, ngày 13/07/2018 - Trực BLĐ: 1) Sáng: đ/c Sơn; 2) Chiều: đ/c Hoa

 

Bảo vệ lớp Cao học ngành CNTT tại Trường SPKT Vĩnh Long

Thứ 7, ngày 14/07/2018

 

 

Chủ nhật, ngày 15/07/2018