Bộ môn Điện tử Viễn thông

Trịnh Ngọc Hoàng
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Nguyễn Phúc Ngọc
Lê Đình Công
Lê Thị Kiều Nga
Cao Thành Nghĩa
Nguyễn Thị Kim Thu
Đặng Thái Sơn
Phan Duy Tùng
Lương Ngọc Minh
Nguyễn Trọng Khánh