Hội đồng khoa học và đào tạo

Hoàng Hữu Việt
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Lê Văn Minh
Phan Anh Phong
Cao Thanh Sơn
Đặng Thái Sơn
Nguyễn Tiến Dũng
Trịnh Ngọc Hoàng