Bộ môn KHMT và Công nghệ phần mềm

Phan Anh Phong
Hồ Thị Huyền Thương
Nguyễn Thị Minh Tâm
Lê Văn Thành
Võ Đức Quang
Hoàng  Hữu Tính