Ngành:

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Mã ngành:

7480201

Thời gian:

5 năm

Bậc học:

Đại học

Loại hình đào tạo:

Chính quy, tập trung

Số tín chỉ

150

1. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa có khả năng (1) áp dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành; (2) hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các thiết bị, hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hoá trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

2. Mục tiêu cụ thể

1

Áp dụng kiến thức và lập luận ngành

1.1

Hiểu biết về kiến thức khoa học xã hội, chính trị, pháp luật, quản trị doanh nghiệp và kinh doanh

1.2

Áp dụng kiến thức nền tảng về toán học, vật lí, hóa học, tin học, hình họa - vẽ kỹ thuật và kỹ thuật điện, điện tử

1.3

Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành về toán kỹ thuật, kỹ thuật lập trình, lý thuyết mạch điện, trường điện từ, điện tử số và vi xử lý, lý thuyết điều khiển tự động, điện tử công suất, máy điện và khí cụ điện, điều khiển logic và PLC, hệ thống cung cấp điện

1.4

Áp dụng các kiến thức chuyên ngành về lý thuyết điều khiển hiện đại, truyền động điện, hệ thống đo lường và điều khiển trong công nghiệp, hệ điều khiển nhúng

2

Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

2.1

Có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật

2.2

Triển khai thực nghiệm và khám phá tri thức

2.3

Thể hiện tư duy tầm hệ thống

2.4

Thể hiện kỹ năng và thái độ cá nhân

2.5

Thể hiện kỹ năng và thái độ nghề nghiệp

3

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

3.1

Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm

3.2

Thể hiện kỹ năng giao tiếp

3.3

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

4

Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội

4.1

Hiểu bối cảnh xã hội và môi trường

4.2

Hiểu bối cảnh doanh nghiệp và kinh doanh

4.3

Hình thành ý tưởng kỹ thuật và quản lý

4.4

Thiết kế thiết bị, hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hoá

4.5

Triển khai và vận hành thiết bị, hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hoá

3. Kiến thức đại cương: 63 tín chỉ

TT

Học phần

Số TC

 • 1

Nhập môn ngành kỹ thuật

3

 • 2

Tiếng Anh 1

3

 • 3

Đại số tuyến tính (nhóm ngành Tự nhiên-Kỹ thuật)

3

 • 4

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

5

 • 5

Giải tích

5

 • 6

Tiếng Anh 2

4

 • 7

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 • 8

Vật lí đại cương

5

 • 9

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

4

 • 10

Hoá học đại cương

4

 • 11

Kỹ thuật điện, điện tử

4

 • 12

Tin học nhóm ngành kỹ thuật

4

 • 13

Kĩ năng viết và tư duy phản biện

3

 • 14

Kỹ thuật lập trình

5

 • 15

Toán kỹ thuật

2

 • 16

Thực hành cơ sở điện, điện tử

4

 • 17

Xác suất và thống kê

3

 

Tổng

63

4. Cơ sở ngành: 60 tín chỉ

TT

Học phần

Số TC

 • 1

Điện tử số và vi xử lý

5

 • 2

Lý thuyết điều khiển tự động

4

 • 3

Lý thuyết mạch điện

3

 • 4

Trường điện từ

2

 • 5

Điện tử công suất

4

 • 6

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

 • 7

Máy điện và khí cụ điện

4

 • 8

Thực hành máy điện, điện tử công suất

3

 • 9

Điều khiển logic và PLC

4

 • 10

Đồ án 1

2

 • 11

Hệ thống cung cấp điện

4

 • 12

Quản trị doanh nghiệp và marketing

3

 • 13

Truyền động điện

4

 • 14

Đồ án 2

2

 • 15

Hệ thống đo lường và điều khiển trong công nghiệp

5

 • 16

Lý thuyết điều khiển hiện đại

4

 • 17

Thiết kế hệ thống nhúng

4

 

Tổng

60

5. Chuyên ngành:  11 Tín chỉ

TT

Học phần

Số TC

 • 1

Chuyên ngành - Chuyên đề 1

3

 • 2

Chuyên ngành - Chuyên đề 2

3

 • 3

Chuyên ngành - Chuyên đề 3

3

 • 4

Tự chọn

2

 

Tổng

11

6. Thực tập và tốt nghiệp:  16 Tín chỉ

TT

Học phần

Số TC

1

Đồ án 3

2

2

Thực hành chuyên ngành

4

3

Thực tập tốt nghiệp

2

4

Đồ án tốt nghiệp

8

 

Tổng

16

 

7. Chuyên ngành tự chọn

Chuyên ngành 1 (Chọn 3 trong 6 học phần)

TT

Mã HP

Học phần

Số TC

1

AUT30016

Hệ điều khiển nhúng hiện đại

3

2

AUT30017

Hệ thống điều khiển thông minh

3

3

AUT30020

Kỹ thuật robotics

3

4

AUT30022

Thị giác máy tính trong hệ thống điều khiển

3

5

AUT30023

Thiết kế bộ điều khiển số trên nền DSP, ARM

3

6

AUT30025

Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển

3

 

Chuyên ngành 2 (Chọn 3 trong 6 học phần)

TT

Mã HP

Học phần

Số TC

1

AUT30012

Điều khiển hệ điện - cơ

3

2

AUT30013

Điều khiển và giám sát hệ thống tự động hóa với Labview

3

3

AUT30018

Hệ thống điều khiển thủy lực và khí nén

3

4

AUT30019

Hệ thống SCADA & DCS

3

5

AUT30021

Robot công nghiệp

3

6

AUT30026

Truyền động điện thông minh

3