1. Thông tin tổng quát

Tên chương trình:

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trình độ đào tạo:

Đại học

Ngành đạo tạo (tiếng Việt):

Công nghệ thông tin

                         (tiếng Anh):

Information Technology

Mã ngành đào tạo:

D480201

Loại hình đào tạo:

Chính quy, tập trung

Thời gian đào tạo:

4.5 năm

 

2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục tiêu tổng quát

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khaivận hành các hệ thống dựa trên máy tính trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin có khả năng:

1

Áp dụng kiến thức nền tảng và lập luận ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin

2

Áp dụng kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

3

Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

4

Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai vận hành các hệ thống dựa trên máy tính đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội

2.3. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

1

Áp dụng kiến thức nền tảng và lập luận ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin

1.1

Hiểu biết về kiến thức khoa học xã hội, chính trị, pháp luật

1.2

Áp dụng các kiến thức về toán học và khoa học cơ bản

1.3

Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành

1.4

Áp dụng các kiến thức chuyên ngành

2

Áp dụng kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

2.1

Có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật

2.2

Triển khai thử nghiệm và khám phá tri thức

2.3

Thể hiện tư duy hệ thống

2.4

Thể hiện kỹ năng và thái độ cá nhân

2.5

Thể hiện kỹ năng và thái độ nghề nghiệp

3

Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

3.1

Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm

3.2

Thể hiện kỹ năng giao tiếp

3.3

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

4

Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khaivận hành các hệ thống dựa trên máy tính đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội

4.1

Hiểu bối cảnh doanh nghiệp, kinh doanh và xã hội

4.2

Hình thành ý tưởng kỹ thuật hệ thống

4.3