1. Thông tin tổng quát

Tên chương trình:

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trình độ đào tạo:

Đại học

Ngành đạo tạo (tiếng Việt):

Công nghệ thông tin

                         (tiếng Anh):

Information Technology

Mã ngành đào tạo:

D480201

Loại hình đào tạo:

Chính quy, tập trung

Thời gian đào tạo:

4.5 năm

 

2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục tiêu tổng quát

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin có khả năng: (1) áp dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành; (2) hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống thông tin trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin có:

1

Kiến thức và lập luận ngành

1.1

Hiểu biết cơ bản về khoa học xã hội, chính trị, pháp luật, quản trị doanh nghiệp và kinh doanh, kỹ năng viết và tư duy phản biện.

1.2

Áp dụng các kiến thức nền tảng về toán học, vật lý, hóa học, tin học, hình họa-vẽ kỹ thuật và kỹ thuật điện, điện tử

1.3

Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành về toán cho tin học, lập trình, kỹ thuật nền tảng, mạng máy tính, công nghệ Web, hệ thống thông tin, tương tác người máy

1.4

Áp dụng các kiến thức chuyên ngành về các hệ thống thông minh, xử lý tín hiệu và ảnh số, lập trình tích hợp, an toàn và an ninh thông tin, tích hợp hệ thống và kiến trúc, quản lý và bảo trì hệ thống

2

Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

2.1

Có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật

2.2

Triển khai thử nghiệm và khám phá tri thức

2.3

Thể hiện tư duy tầm hệ thống

2.4

Thể hiện kỹ năng và thái độ cá nhân

2.5

Thể hiện kỹ năng và thái độ nghề nghiệp

3

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

3.1

Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm

3.2

Thể hiện kỹ năng giao tiếp

3.3

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

4

Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội

4.1

Hiểu bối cảnh xã hội và môi trường

4.2

Hiểu bối cảnh doanh nghiệp và kinh doanh

4.3

Hình thành ý tưởng kỹ thuật và quản lý

4.4

Thiết kế các hệ thống thông tin

4.5

Triển khai các hệ thống thông tin

4.5

Vận hành các hệ thống thông tin

 

3. Cấu trúc chương trình đào tạo

3.1. Khối kiến thức đại cương của khối ngành: 60