Bộ môn Điện tử Viễn thông

Lê Đình Công
Đặng Thái Sơn
Trịnh Ngọc Hoàng
Cao Thành Nghĩa
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Nguyễn Phúc Ngọc
Lê Thị Kiều Nga
Nguyễn Thị Kim Thu
Phan Duy Tùng
Lương Ngọc Minh
Nguyễn Trọng Khánh