Bộ môn Điện tử Viễn thông

Lê Đình Công
Đặng Thái Sơn
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Cao Thành Nghĩa
Nguyễn Thị Kim Thu
Phan Duy Tùng
Lê Thị Kiều Nga