Hội đồng khoa học và đào tạo

Đặng Thái Sơn
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Lê Văn Minh
Phan Anh Phong
Hoàng Hữu Việt
Nguyễn Tiến Dũng