Hội đồng khoa học và đào tạo

Đặng Thái Sơn
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Lê Văn Minh
Phan Anh Phong
Hoàng Hữu Việt
Cao Thanh Sơn
Nguyễn Tiến Dũng
Trịnh Ngọc Hoàng