Bộ môn KHMT và Công nghệ phần mềm

Phan Anh Phong
Hồ Thị Huyền Thương
Nguyễn Thị Minh Tâm
Hoàng  Hữu Tính