Bộ môn Kỹ thuật điện - Điện tử

Nguyễn Tiến Dũng
Đỗ Mai Trang
Lưu Văn Phúc
Phạm Mạnh Toàn
Phạm Hoàng Nam
Đinh Văn Nam
Trần Đình Dũng
Hoàng Thị Hà