Bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính

Hoàng Hữu Việt
Lê Văn Minh
Nguyễn Quang Ninh
Đặng Hồng Lĩnh
Phạm Trà My
Nguyễn Thị Uyên
Đặng Thị Bích Hạnh