Bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính

Cao Thanh Sơn
Hoàng Hữu Việt
Lê Văn Minh
Trần Xuân Hào
Trần Văn Cảnh
Nguyễn Quang Ninh
Đặng Hồng Lĩnh
Lê Quốc Anh
Phạm Trà My
Nguyễn Thị Uyên
Đặng Thị Bích Hạnh