Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 11/1/2022: -Trực BLĐ:

 

 

 

 

Thứ 3, ngày 01/11/2022: -Trực BLĐ:

 

 

 

 

Thứ 4, ngày 02/11/2022: -Trực BLĐ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5, ngày 03/11/2022: -Trực BLĐ:

 

 

 

 

Thứ 6, ngày 04/11/2022: -Trực BLĐ:

 

 

 

 

Thứ 7, ngày 05/11/2022

 

 

Chủ nhật, ngày 06/11/2022