Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 05/12/2022: -Trực BLĐ:15h

Họp CB chủ chốt toàn viện

Nội dung: họp xét thi đua 2022

Thành phần: Phó TBM trở lên, chủ tịch công đoàn, Bí thư liên chi đoàn

Thứ 3, ngày 06/12/2022: -Trực BLĐ:19h30

Sinh hoạt Chi bộ tháng 12: Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 của chi bộ cán bộ Viện KT&CN

Thành phần: - Tất cả các Đảng viên trong CBCB Viện KT&CN.

Địa điểm: Văn phòng Viện

Thứ 4, ngày 07/12/2022: -Trực BLĐ:


Dự giờ tiết 2: HP “Cơ kỹ thuật và sức bền vật liệu” của ThS. Lương Ngọc Minh

Lớp: K63 CNKT ô tô

Thành phần: Cán bộ trong bộ môn CNKT ô tô và cán bộ trong Viện quan tâm.

Địa điểm: B2_404

- Dự giờ tiết 3: HP “Nguyên lý chi tiết máy” của ThS. Bùi Hà Phan

Lớp: K62 CNKT ô tô

Thành phần: Cán bộ trong bộ môn CNKT ô tô và cán bộ trong Viện quan tâm.

Địa điểm: A3_404


- Dự giờ tiết 8: HP “Chẩn đoán kỹ thuật ô tô” của KS. Nguyễn Bá Uy

Lớp: K60 CNKT ô tô

Thành phần: Cán bộ trong bộ môn CNKT ô tô và cán bộ trong Viện quan tâm.

Địa điểm: Xưởng thực hành ô tô CS2

- Dự giờ tiết 9: HP “Chẩn đoán kỹ thuật ô tô” của TS. Trịnh Ngọc Hoàng

Lớp: K60 CNKT ô tô

Thành phần: Cán bộ trong bộ môn CNKT ô tô và cán bộ trong Viện quan tâm.

Địa điểm: Xưởng thực hành ô tô CS2


Thứ 5, ngày 08/12/2022: -Trực BLĐ:

Thứ 6, ngày 09/12/2022: -Trực BLĐ:
Dự giờ tiết 9: HP “Kỹ thuật điện – điện tử” của ThS. Nguyễn Phúc Ngọc

Lớp: K62 CNKT ô tô

Thành phần: Cán bộ trong bộ môn CNKT ô tô và cán bộ trong Viện quan tâm.

Địa điểm: A3_404

Thứ 7, ngày 10/12/2022Chủ nhật, ngày 11/12/2022