Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 04/04/2022: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Q.Hoa. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Việt

 

 

 

 

Thứ 3, ngày 05/04/2022: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Hoa

 

 

 

 

Thứ 4, ngày 06/04/2021: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Minh. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

 

 

 

 

Thứ 5, ngày 07/04/2022: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt . Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

20:00-20:30

Họp BCH Công Đoàn Viện KT&CN

(Link Teams: https://bitly.com.vn/9ht1mn )

20:30-22:00

Họp Cán bộ toàn Viện KT&CN

(Link Teams: https://bitly.com.vn/9ht1mn )

Thứ 6, ngày 08/04/2022: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Q.Hoa

 

 

 

 

Thứ 7, ngày 09/04/2022

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 10/04/2022