Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 09/06/2022: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Q.Hoa. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Việt

 

 

 

 

Thứ 3, ngày 10/05/2022: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Hoa

19:00-20:00

Sinh hoạt Chi bộ Cán bộ Viện KT&CN định kỳ tháng 5.

(Thành phần: Các đồng chí trong Chi bộ.

Hình thức và địa điểm: trực tiếp, tại tầng 6 Nhà Điều hành)

20:00-22:00

Họp cán bộ toàn Viện KT&CN.

(Thành phần: Toàn thể cán bộ trong Viện.

Hình thức và địa điểm: trực tiếp, tại tầng 6 Nhà Điều hành.)

Thứ 4, ngày 11/05/2021: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Minh. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

 

 

 

 

Thứ 5, ngày 12/05/2022: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt . Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

 

 

 

 

Thứ 6, ngày 13/05/2022: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Q.Hoa

 

 

 

 

Thứ 7, ngày 14/05/2022

 

 

Chủ nhật, ngày 15/05/2022