STT

Tác giả - Tiêu đề - Tạp chí/Hội nghị khoa học

Năm

2018-2020

1

Phạm Hoàng Nam, Đỗ Mai Trang, Lưu Văn Phúc, Sử dụng ESP8266 và INUT platfrom thiết kế hệ thống điều khiển thông minh cho căn hộ trong dạy học thực hành kỹ thuật điện, điện tử, Tạp chí thiết bị giáo dục - số 211 kỳ 2 - 2/2020.

2020

2

Lê Văn Tấn, Cao Thanh Sơn, Giải pháp hiệu quả xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị Trường Đại học Vinh. Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh. 2019.

2019

3

Nguyễn Thị Uyên, Dự đoán kết quả học tập của sinh viên bằng kỹ thuật khai phá dữ liệu - Tạp chí khoa học Đại học Vinh, số 3A, 2019.

2019

4

Phan Lê Na, Hồ Thị Huyền Thương, Giới thiệu phần mềm CVX để giải bài toán Tối ưu lồi, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 199, Trang 16-18, 57; 8/2019

2019

5

Phan Lê Na, Hồ Thị Huyền Thương, Sử dụng phần mềm CVX để giải bài toán tối ưu lồi, Tạp chí Thiết bị Giáo dục

2019

6

Tu Duong Dinh, Chuong Le Van, Phuong Ho Sy, Cuong Ta Hung and Anh Mai The. Ứng Dụng Của Học Máy Trong Lĩnh Vực Dự Báo: So Sánh Hiệu Quả Của Mô Hình Dự Báo Truyền Thống ARIMA Và Mô Hình Dự Báo Sử Dụng Mạng Nơ Ron NNAR, REV-ECIT2019.

2019

7

Hoa Lu Nguyen, Thai Son Dang, Van Chuong Le, Sy Phuong Ho, Hung Cuong Ta, Dinh Tu Duong, Van Du Phan and The Anh Mai. Design of Control System for Regulation of Water Level in a Boiler Drum, VCCA 2019.

2019

8

Hoa Lu Nguyen, Thai Son Dang, Van Chuong Le, Sy Phuong Ho, Hung Cuong Ta, Dinh Tu Duong, The Anh Mai and Van Du Phan. A novel adaptive sliding mode controller for robot manipulators using RBF neural model, VCCA 2019.

2019

9

Nguyễn Tiến Dũng, “Ảnh hưởng độ lệch tần của các chùm laser điều khiển lên hệ số hấp thụ và hệ số tán sắc trong hệ nguyên tử 85Rb cấu hình chữ Y”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kỷ thuật và công nghệ quân sự, ISSN: 1859-1043, Số 61, (2019), 176-182.

2019

10

Nguyen Tien Dung, “Determined absortion coefficient of 85Rb atom in the Y – configuration”, Tạp chí khoa học, Trường đại học Hồng Đức, ISSN: 1859-2759, E.5, Vol.10, 2019, 26-32.

2019

11

Phạm Hoàng Nam, Phạm Mạnh Toàn, Nguyễn Tiến Dũng, Ứng dụng phần mềm editplus xây dựng và phát triển hệ thống tài liệu số phục vụ giảng dạy thực hành điện, điện tử, Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ - Trường đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, ISSN: 1859-428, 2019, trang 1482-1487

2019

12

Nguyen Tien Dung, “Determining dispersion coefficient of 85Rb atom in the Y – configuration”, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, ISSN: 0866 – 8612, Vol 35.No2, (2019), 101-107

2019

13

Lưu Văn Phúc, “Nghiên cứu xây dựng bài giảng môn học thực hành điện cơ bản theo tiếp cận CDIO trong đào tạo kỹ sư ngành kỹ thuật điện trong trường Đại học”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810, số 192 kỳ 1, 105-106,124, 5/2019

2019

14

Lưu Văn Phúc, “Phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo trong hoạt động học tập của học sinh”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810, số 194 kỳ 1, 105-106,124, 6/2019

2019

15

Phan Anh Phong, Hoàng Hữu Việt (2018), Thực trạng và giải pháp để xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm Công nghệ thông tin của vùng Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kỷ yếu Hội thảo khoa học vềPhát triển nguồn nhân lực và xây dựng con người văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển, Đại học Vinh

2018

16

Trần Đình Khang, Võ Đức Quang, Nguyễn Đăng Tuấn Anh, Hệ khuyến nghị cộng tác đồng tác giả- Tạp chí khoa học Đại học Huế

2018

17

Lưu Văn Phúc, “Nghiên cứu áp dụng định luật Bernoulli để kiểm tra hệ số chuyển đổi năng lượng gió và công suất của Turbine gió”, Tạp chí khoa học, trường Đại học Vinh, ISSN: 1859-2228, tập 47, số 2A (2018), 31-38

2018

2015-2017

1

Phan Anh Phong, Võ Duy Thanh (2017), Thiết kế hệ mờ tối ưu bằng cách kết hợp phương pháp Wang –Mendel với PSO, Kỷ yếu hội thảo khoa học về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR2017). Nhà XB khoa học tự nhiên và công nghệ.

2017

2

Võ Đức Quang, Lê Quốc Anh, Bàn luận một số kỹ năng lập trình an toàn nhằm giảm thiểu nguy cơ tấn công Website, Hội thảo khoa học "Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và ứng dụng", 08/2016, ĐH Vinh, Nghệ An

2017

3

Phan Lê Na, Hồ Thị Huyền Thương, Rèn luyện kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh cho sinh viên Sư phạm Tin học, Tạp chí khoa học, Tập 46, Số 1-2017, Trường Đại học Vinh

2017

4

Phan Anh Phong, Võ Duy Thanh, Thiết kế hệ mờ tối ưu bằng cách kết hợp phương pháp Wang –Mendel với PSO, Kỷ yếu hội thảo khoa học về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR2017). Nhà XB khoa học tự nhiên và công nghệ

2017

5

Phan Văn Dư, Tạ Hùng Cường, “Nghiên cứu thiết kế và thử nghiệm bộ điều khiển cho Robot 5 bậc tự do với cơ cấu tay máy toàn khớp quay”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh, Tập 46, 1A, 2017, pp 16-24.

2017

6

Phan Văn Dư, Đinh Văn Nam, “Điều khiển Robot 5 bậc tự do với cơ cấu tay máy toàn khớp quay trên cơ sở ứng dụng bộ điều khiển mờ nơron”, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ Quân sự số 48, xuất bản tháng 04, năm 2017, pp 27-34.

2017

7

Nguyen Tien Dung, Population distribution of vibrational levels of the 31Π state of NaLi”, CASEAN V-Proceedings, ISBN: 978-604-913-088-5, (2017), 66-70.

2017

8

Nguyễn Tiến Dũng, “Xác định đường thế năng hiệu dụng cho trạng thái 21Π của NaLi”, Tạp chí khoa học, Trường đại học Vinh, ISSN: 1859-2228, Tập 46, Số 2A, (2017), 43-49.

2017

9

Nguyen Tien Dung, “Determined conditions of laser field on acoutic phonon increasing in semiconductor Tạp chí khoa học, Trường đại học Hồng Đức, ISSN: 1859-2759, E.4, Vol.9, (2017), 33-37.

2017

10

Nguyen Tien Dung, Population distribution of vibrational levels of the21Π state of NaLi”, Communications in Physics, ISSN: 0868-3166, Vol. 27, No. 3 (2017), 215-220, DOI:10.15625/0868-3166/27/3/10567

2017

11

Nguyễn Tiến Dũng, Xác định hệ số hấp thụ trong hệ phân tử kim loại kiềm cấu hình chữ V, Tạp chí khoa học, Trường đại học Sải Gòn, ISSN: 1859 – 3208, Số 33(58), (2017), 81-85.

2017

12

Phan Văn Dư; Đinh Văn Nam, Điều khiển robot 5 bậc tự do với cơ cấu tay máy toàn khớp quay trên cơ sở ứng dụng bộ điều khiển mờ nơ ron, Tạp chí NCKH&CNQS, 48, 27-34, (2017)

2017

13

Lưu Văn Phúc, “Quá trình chuyển đổi năng lượng gió và tính toán công suất turbine gió, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Năng lượng tái tạo trong trường Đại học”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810, số 147 kỳ 2, 10-13, 6/2017

 

14

Lê Văn Minh, Phạm Trà My, nâng cao chất lượng giảng dạy học phần ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, tạp chí khoa học đại học Vinh, tập 45, số 3A, (2016), trang 13-19.

2016

15

Lê Văn Tấn, Nguyễn Quang Ninh, Hiện trạng và việc sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, quản lý Trường đại học Vinh

2016

16

Võ Đức Quang, Lê Quốc Anh, Bàn luận một số kỹ năng lập trình an toàn nhằm giảm thiểu nguy cơ tấn công Website

2016

17

Lê Văn Thành, Lê Quốc Anh, Tìm kiếm cục bộ giải bài toán đính hôn ổn định - Tạp chí khoa học trường Đại học Vinh

2016

18

Phạm Trà My, Xây dựng quy trình đánh giá chất lượng dịch vụ của trường đại học đối với sinh viên dùng spss - Kỷ yếu hội thảo khoa học một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và ứng dụng – Đại học Vinh

2016

19

Lê Văn Minh, Phạm Trà My, Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần đại cương về CNTT và Truyền thông, Tạp chí Khoa Học Đại học Vinh, tập 45, số 3A

2016

20

Hồ Thị Huyền Thương, Một số quy tắc tối ưu hóa câu lệnh SQL - Kỷ yếu hội thảo: Hội thảo khoa học "Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và ứng dụng", 08/2016, ĐH Vinh, Nghệ An

2016

21

Hồ Thị Huyền Thương, Rèn luyện kỹ năng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh cho sinh viên Sư phạm Tin học - Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh

2016

22

Võ Đức Quang, Bàn luận một số kỹ năng lập trình an toàn nhằm giảm thiểu nguy cơ tấn công Website - Kỷ yếu hội thảo: Hội thảo khoa học "Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và ứng dụng", 08/2016, ĐH Vinh, Nghệ An

2016

23

Đinh Văn Nam, Phan Văn Dư, Hồ Sỹ Phương, Đặng Thái Sơn, “Nghiên cứu và thử nghiệm thiết kế thiết bị tự động đọc ghi dữ liệu các máy hiển thị số trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo”, Hội nghị toàn quốc về cơ điện tử lần thứ 8, 2016, pp 96-102

2016

24

Đinh Văn Nam, Phan Văn Dư, Hồ Sỹ Phương, Nguyễn Văn Cường, “Nghiên cứu và thiết kế Robot di động bám khuôn mặt sử dụng thuật toán PCA và Viola-Jones”, Hội nghị toàn quốc về cơ điện tử lần thứ 8, 2016, pp 06-13.

2016

25

Đinh Văn Nam, Phan Văn Dư, Hồ Sỹ Phương, “Nghiên cứu và thử nghiệm thiết kế hệ Robot di động tự động nhận dạng và bám khuôn mặt sử dụng máy tính nhúng nhân linux”, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ Quân sự số 46, xuất bản tháng 12, năm 2016, pp 43-51.

2016

26

Đinh Văn Nam,Phan Văn Dư, Hồ Sỹ Phương, Nguyễn Văn Cường, Nghiên cứu và thiết kế Robot di động bám khuôn mặt sử dụng thuật toán PCA và Viola-Jones, Hội nghị toàn quốc về cơ điện tử lần thứ 8, 6-13, (2016)

2016

27

Đinh Văn Nam,Phan Văn Dư, Hồ Sỹ Phương, Nghiên cứu và thử nghiệm thiết kế thiết bị tự động đọc ghi dữ liệu các máy hiển thị số trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo, Hội nghị toàn quốc về cơ điện tử lần thứ 8, 96-102, (2016)

2016

28

Đinh Văn Nam,Phan Văn Dư, Hồ Sỹ Phương, Đặng Thái Sơn, Nghiên cứu, thiết kế bàn phím cảm ứng điện dung đa điểm tuyến tính trên cơ sở nguyên lý phóng nạp tụ cơ sở u]ngs dụng trong nhà thông minh, Hội nghị toàn quốc về cơ điện tử lần thứ 8, 96-102, (2016)

2016

29

Đinh Văn Nam,Hồ Sỹ Phương, Đặng Thái Sơn, Xây dựng giải pháp điều khiển thích nghi mờ loại 2 cho đối tượng robot 5 bậc tự do, HNKH toàn quốc lần thứ 3 về điều khiển & Tự động hoá VCCA – 572-578, (2016)

2016

30

Đinh Văn Nam,Phan Văn Dư, Hồ Sỹ Phương, Nghiên cứu thiết kế hệ robot tự động nhận dạng và bám khuôn mặt trên cơ sở máy tính nhúng nhân Linux, Tạp chí NCKH&CNQS,46, 43-51 (2016)

2016

31

Lưu Văn Phúc, “Nghiên cứu quá trình tra đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống trong hệ thống làm lạnh”, Tạp chí Giáo dục, ISSN: 1859-2228, Số đặc biệt, 115-118, 4/2016

2016

32

Hoàng Hữu Việt, Nguyễn Quang Ninh, Lê Văn Tấn, Thuật toán tối ưu hóa đàn kiến cho bài toán phân công giảng viên-sinh viên thực hiện đề tài. Tạp chí Khoa học trường Đại học Vinh, Tập 44, số 3A, 2015.

2015

33

Lê Văn Minh, An toàn thông tin trong việc sử dụng mạng xã hội, hội thảo Quốc gia về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Nghệ An, 2015.

2015

34

Nguyễn Tiến Dũng, Võ Long Biên, “Sự cộng hưởng tham số giữa phonon âm và phonon quang trong hố lượng tử dưới tác dụng của trường laser Tạp chí khoa học, Trường đại học Vinh

ISSN: 1859-2228, 44/4A, 56-62, 2015

2015

35

Đinh Văn Nam, Hồ Sỹ Phương, Đặng Thái Sơn, Xây dựng mô hình mô phỏng trên Labview cho Quadcopter tự động nhận dạng và bám mục tiêu di động trên cơ sở xử lý ảnh, Jounal of Science , Vinh University 44, 4A, 75-83 , (2015)

2015