Ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử đề ra mục tiêu đào tạo kỹ sư ngành CNKT điện, điện tử có những kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về KT ĐĐT, có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp, có năng lực thiết kế, xây dựng, vận hành và các hệ thống Đ - ĐT, có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu của nhà tuyển dụng.

1. Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
- Có kỹ năng lập luận và phân tích, giải quyết các nhiệm vụ trong nghề Điện – Điện tử.
- Có khả năng nghiên cứu, thử nghiệm và cải tiến thiết bị, nâng cao hiệu quả lao động nghề nghiệp.
- Có khả năng tư duy nền tảng và hệ thống trên cơ sở nắm vững chuyên môn và vận dụng vào thực tế sản xuất của ngành.
- Có nhận thức, tư tưởng và tinh thần học tập để phát triển bản thân.

2. Kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm:
- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ nghề nghiệp Điện – Điện tử
- Có kỹ năng đàm phán thực hiện các dự án của ngành.tử
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong chuyên môn và làm việc cùng chuyên gia.

3. Năng lực hình thành: ý tưởng, xây dựng, thực hiện và quản lý các dự án công trình Điện – Điện tử (Năng lực CDIO)
- Có nhận thức tốt về bối cảnh, điều kiện, môi trường lao động và xã hội.
- Khả năng vận dụng kiến thức ngành và yêu cầu đặt ra về kỹ thuật ngành Điện- Điện tử
- Đưa ra các giải pháp để triển khai dự án hiệu quả.
- Có năng lực khai thác, bảo hành bảo trì hệ thống Điện, mạng lưới cung cấp điện năng theo các tiêu trí về môi trường, tiết kiệm và thông minh.
- Có năng lực thực hiện các dự án về phân phối điện, truyền tải điện cạnh tranh và hiệu quả.