Thời gian

Nội dung, địa điểm, thành phần tham dự

Thứ 2, ngày 19/10/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Q.Hoa. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Việt

 

 

 

 

Thứ 3, ngày 20/10/2019: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Hoa

Tiết 4

Lịch dự giờ Bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính:

Học phần: Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật. Giảng viên: Th.S. Nguyễn Thị Uyên (Địa điểm: B3-502)

 

 

Thứ 4, ngày 21/10/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Minh. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

07:30

Hội nghị tổng kết 4 năm về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO. TP:Theo Thông tri triệu tập số 23/TT-ĐHV ngày 15/10/2020

(Hội trường A)

 

 

Thứ 5, ngày 22/10/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt . Chiều: đ/c Sơn, đ/c Minh

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO. (Văn phòng Trung tâm NCKN-ST)

 

 

Thứ 6, ngày 23/10/2020: - Trực BLĐ: Sáng: đ/c Sơn; đ/c Việt. Chiều: đ/c Sơn, đ/c Q.Hoa

08:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày). TS. Trần Bá Tiến

(Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành)

 

 

Thứ 7, ngày 24/10/2020

07:30

Hội nghị đại biểu CBVC năm học 2020 – 2021.TP: Theo Thông tri triệu tập và Giấy mời. (Hội trường A)

 

 

Chủ nhật, ngày 25/10/2020