Thực hiện Đề án tổng thể tái cấu trúc Nhà trường theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Nghệ An, ngày 4/4/2017 Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã công bố quyết định thành lập Viện Kỹ thuật và Công nghệ và cử PGS.TS Nguyễn Huy Bằng làm Viện trưởng, cử PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, TS. Hoàng Hữu Việt và Ths. Đặng Thái Sơn làm Phó Viện trưởng.

Ngày 05/04/2017 Nhà trường ra quyết định số 287/QĐ-ĐHV về việc điều động 47 viên chức và hợp đồng lao động của Khoa Công nghệ thông tin và Khoa Vật lý và Công nghệ về làm việc tại Viện. Theo quyết định này, Viện có 42 cán bộ giảng dạy, 03 cán bộ Trợ lý QLSV, 02 cán bộ chuyên viên văn phòng và tất cả cán bộ của Viện được phân bổ trong 06 bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật máy tính, Bộ môn mạng và truyền thông, Bộ môn Các hệ thống thông tin, Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử, Bộ môn Kỹ thuật điện tử và truyền thông, Bộ môn Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Ngày 14/04/2017 Nhà trường ra quyết định số 649/QĐ-ĐHV về việc điều chuyển sinh viên của 05 ngành đào tạo đại học về Viện quản lý, gồm: Ngành Công nghệ thông tin và Ngành Khoa học máy tính của Khoa Công nghệ thông tin, Ngành Kỹ thuật điện, điện tử, Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa và Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông của Khoa Vật lý và Công nghệ. Ngày 19/05/2017 Nhà trường ra quyết định số 931/QĐ-ĐHV về việc điều chuyển các học viên cao học Ngành Công nghệ thông tin của Khoa Công nghệ thông tin về Viện quản lý. Như vậy, khi được thành lập, Viện có 05 ngành đào bậc đại học với hơn 2100 sinh viên và 01 ngành đào tạo bậc sau đại học với hơn 120 học viên.

Ngày 24/05/2017, thừa lệnh của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2017-2020 và ra quyết định cử TS. Hoàng Hữu Việt, Phó Viện trưởng, phụ trách Viện. Ngày 08/06/2017, Nhà trường đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm TS. Lê Văn Minh vào chức vụ Phó viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ.

Tiếp tục thực hiện quy trình kiện toàn Viện các Bộ môn, Nhà trường đã sáp nhập 03 bộ môn gồm Bộ môn Kỹ thuật máy tính, Bộ môn Mạng và truyền thông, Bộ môn Các hệ thống thông tin thành 02 bộ môn là Bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính và Bộ môn Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm, thành lập mới Bộ môn Công nghệ kỹ thuật Ôtô. Như vậy, sau 2 năm được thành lập, cơ cấu tổ chức của Viện Kỹ thuật và Công nghệ hiện nay như sau:

1) Ban lãnh đạo Viện:

         - TS. Đặng Thái Sơn - Viện trưởng

- PGS. TS. Hoàng Hữu Việt – Phó Viện trưởng.

- PGS. TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Phó Viện trưởng

- TS. Lê Văn Minh - Phó Viện trưởng

2) Bí thư chi bộ cán bộ: TS. Nguyễn Tiến Dũng

3) Chủ tịch công đoàn: TS. Đỗ Mai Trang

4) Bí thư đoàn thanh niên: ThS. Trần Đình Dũng

5) Số bộ môn: 06

Stt

Bộ môn

Trưởng bộ môn

1

Khoa học máy tính và Công nghệ phần mềm

TS. Phan Anh Phong

2

Hệ thống và Mạng máy tính

TS. Cao Thanh Sơn

3

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

TS. Nguyễn Tiến Dũng

4

Kỹ thuật điện tử và truyền thông

TS.Lê Đình Công

5

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

TS. Mai Thế Anh

    6 Công nghệ kỹ thuật ÔtôTS. Trịnh Ngọc Hoàng

 

6) Số cán bộ: 47 (43 Giảng viên, 4 Cán bộ hành chính), về trình độ: PGS: 3, TS: 12, ThS: 32

7) Số sinh viên: 2074 (trong đó có 35 Lưu học sinh Lào)

8) Số học viên cao học: 128