Viện Thông tin khoa học (Institute for Scientific Information, ISI) của Mỹ đã đề xuất sự phân loại các tạp chí khoa học trên thế giới theo chất lượng và được thừa nhận rộng rãi. Chỉ số ISI đang được dùng như một thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng nghiên cứu tại một số nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Lúc đầu (năm 1960), ISI chỉ bao gồm tập hợp SCI (Science Citation Index) gồm khoảng 4000 tạp chí khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, có chất lượng cao nhất trên thế giới. Về sau mở rộng thành SCIE (Science Citation Index Expanded) gồm khoảng 7000 tạp chí khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, bao hàm cả SCI, SSCI (Social Science Citation Index), A&HCI (Arts & Humanities Citation Index), ISI = SCIE + SSCI + A&HCI, gồm khoảng 10000 tạp chí khoa học có chất lượng cao, trong tổng số hàng trăm nghìn tạp chí trên thế giới.

Để tra cứu danh mục tạp chí SCI và SCIE có thể vào trang web sau:

Danh mục các tạp chí SCI: http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=K

Danh mục các tạp chí SCIE: http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=D