Viện Kỹ thuật và Công nghệ rất vui mừng thông báo Sinh viên Trần Sỹ Tuấn và Phan Hữu Lâm ngành Điện tử Viễn thông vừa có một bài báo khoa học với tiêu đề “Numerical study of a wide-angle and polarization-insensitive ultrabroadband metamaterial absorber in visible and near-infrared region” được chấp nhận đăng trên tạp chí IEEE Photonics Journal với hệ số ảnh hưởng IF (Impact Factor) = 2.627.

Bài báo có thể được tải tại link sau:

https://ieeexplore.ieee.org/document/8598923

 

Xin chúc mừng sinh viên Trần Sỹ Tuấn, Phan Hữu Lâm và nhóm tác giả!