Theo Quyết định phê duyệt và ban hành các danh mục tạp chí ISI và tạp chí quốc gia có uy tín trong lĩnh vực KHTN&KT năm 2016. Bộ Khoa học và Công Nghệ đã quyết định phê duyệt và ban hành các danh mục tạp chí ISI uy tín trong lĩnh vực KHTN&KT và danh mục tạp chí quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2016 theo quy định tại Thông tư số 37/2014/BKHCN.

Viện Kỹ thuật và Công nghệ xin thông báo cho các Quý thầy cô và các bạn sinh viên được biết.

1. Danh mục tạp chí ISI uy tín trong lĩnh vực KHTN&KT (danh_muc_tap_chi_isi.pdf ).

2. Danh mục tạp chí quốc gia có uy tín trong lĩnh vực KHTN&KT (danh_muc_tap_chi_quoc_gia_co_uy_tin.pdf ).