1. Mục tiêu tổng quát:

    Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt-Chuyên ngành Nhiệt-Điện lạnh: có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống kỹ thuật nhiệt trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  2. Mục tiêu cụ thể:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có khả năng:

1.Kiến thức và lập luận ngành

 1.1 Hiểu biết về  khoa học xã hội, chính trị và pháp luật và văn hóa doanh nghiệp.

 1.2 Áp dụng các kiến thức cơ bản về toán và khoa học tự nhiên thuộc ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt.

 1.3 Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành về các hệ thống kỹ thuật nhiệt.

1.4  Áp dụng kiến thức chuyên ngành, phương pháp và công cụ nghiên cứu trong các hệ thống kỹ thuật nhiệt để tham gia các hoạt động, phát triển dự án vừa và nhỏ của ngành.

2.Các kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân

2.1 Có khả năng nhận diện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật về kỹ thuật nhiệt.

2.2 Triển khai điều tra, thứ nghiệm trong các hệ thống kỹ thuật nhiệt.

2.3 Thể hiện tư duy tầm hệ thống trong lĩnh vực về kỹ thuật nhiệt.

2.4 Thể hiện kỹ năng cá nhân: thái độ, tư tưởng và tinh thần học tập tốt.

2.5 Thể hiện kỹ năng chuyên nghiệp: đạo đức, công bằng và có trách nhiệm.

3. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

3.1 Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm

3.2 Thể hiện kỹ năng giao tiếp

3.3 Hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp và có phương pháp làm việc trong các tổ chức công nghiệp.

3.4 Thể hiện kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ

4 .Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống kỹ thuật điện

4.1 Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của kỹ sư và bối cảnh xã hội ảnh hưởng đến các hoạt động kỹ thuật của các hệ thống kỹ thuật nhiệt và ngược lại.

4.2 Hình thành ý tưởng, thiết lập các yêu cầu, xác định được chức năng: các thành phần cấu thành nhà máy nhiệt điện, hệ thống nhiệt – điện lạnh, hệ thống điều hòa – thông gió, nồi hơi, hệ thống sấy, hệ thống cấp đông.

4.3 Thiết kế được các thành phần cấu thành: các thành phần cấu thành nhà máy nhiệt điện, hệ thống nhiệt – điện lạnh, hệ thống điều hòa – thông gió, nồi hơi, hệ thống sấy, hệ thống cấp đông.

4.4 Triển khai được phần cứng và phần mềm: các thành phần cấu thành hệ thống các thành phần cấu thành nhà máy nhiệt điện, hệ thống nhiệt – điện lạnh, hệ thống điều hòa – thông gió, nồi hơi, hệ thống sấy, hệ thống cấp đông.

4.5 Khai thác và vận hành: các hệ thống các thành phần cấu thành nhà máy nhiệt điện, hệ thống nhiệt – điện lạnh, hệ thống điều hòa – thông gió, nồi hơi, hệ thống sấy, hệ thống cấp đông.

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 150 Tín chỉ (không bao gồm khối kiến thức GDTC và GDQP-AN)