Link download: http://bit.ly/3kzUJOL

1. Thông tin tổng quát

Tên chương trình:

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trình độ đào tạo:

Đại học

Ngành đạo tạo (tiếng Việt):

Công nghệ thông tin

(tiếng Anh):

Information Technology

Mã ngành đào tạo:

7480201

Loại hình đào tạo:

Chính quy, tập trung

Thời gian đào tạo:

4.5 năm

2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục tiêu tổng quát

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá các hệ thống dựa trên máy tính trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên sau từ 2 đến 3 năm tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin có khả năng:

1

Áp dụng được các kiến thức nền tảng và lập luận ngành để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin

2

Thể hiện được kỹ năng, phẩm chất cá nhân và định hướng phát triển nghề nghiệp

3

Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp

4

Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống dựa trên máy tính để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội

2.3. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Sinh viên tại thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin có khả năng:

1

Áp dụng được các kiến thức nền tảng và lập luận ngành để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin

1.1

Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội

1.2

Áp dụng kiến thức toán và khoa học tự nhiên để lập luận phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin

1.3

Áp dụng kiến thức ngành vào việc lựa chọn, phát triển, ứng dụng, tích hợp và quản trị các công nghệ tính toán an toàn để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin

2

Thể hiện được kỹ năng, phẩm chất cá nhân và định hướng phát triển nghề nghiệp

2.1

Thể hiện đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và có thái độ hành xử chuyên nghiệp trong các nhiệm vụ chuyên môn

2.2

Vận dụng các chiến lược học tập phù hợp để tích lũy kiến thức và định hướng phát triển nghề nghiệp

3

Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp

3.1

Hoạt động hiệu quả với tư cách là thành viên hoặc trưởng nhóm khi tham gia
vào các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin

3.2

Thể hiện giao tiếp hiệu quả trong các hoạt động nghề nghiệp

4

Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống dựa trên máy tính để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội

4.1

Xác định và phân tích nhu cầu của người dùng để lựa chọn, tích hợp và quản
trị các hệ thống dựa trên máy tính

4.2

Thiết kế, triển khai và đánh giá các giải pháp phần cứng, phần mềm và mạng
máy tính để đáp ứng các yêu cầu người dùng trong bối cảnh doanh nghiệp

3. Cấu trúc chương trình đào tạo

3.1. Các học phần chính trị, kinh tế, xã hội: (19 tín chỉ)

3.2. Các học phần Toán và Khoa học tự nhiên: (23 tín chỉ)

3.3. Các học phần Tiếng Anh: (10 tín chỉ)

3.4. Các học phần cơ sở ngành: (38 tín chỉ)

3.5. Các học phần chuyên ngành: (46 tín chỉ)

3.6. Thực tập và đồ án tốt nghiệp: (14 tín chỉ)

Nghệ An, ngày 15 tháng 08 năm 2020

VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ