I. Chức năng

Viện Kỹ thuật và Công nghệ là đơn vị quản lý chuyên môn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng.

II. Nhiệm vụ

a) Quản lý cán bộ và người học thuộc Viện theo phân công của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh;

b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học và sau đại học theo kế hoạch chung của Trường Đại học Vinh, bao gồm: (i) xây dựng các đề án mở các ngành đào tạo theo định hướng phát triển của Trường; (ii) xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo của các ngành, chuyên ngành thuộc Viện; (iii) tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần giảng dạy của ngành, chuyên ngành; (iv) tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình giảng dạy; (v) tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; (vi) xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố; tổ chức các hoạt động giáo dục khác gồm thực tập, tham quan thực thế cho người học;

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp và huy động sự tham gia của các tổ chức này vào quá trình đào tạo của Viện;

d) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ; kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học;

e) Xây dựng kế hoạch trang bị cơ sở vật chất bảo đảm điều kiện chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học;

f) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ và người học;

g) Tổ chức đánh giá cán bộ và giảng viên trong Viện và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường;

h) Tham gia tư vấn, góp ý chuyên môn thuộc lĩnh vực của Viện cho các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, hỗ trợ, phục vụ cộng đồng về các hoạt động chuyên môn tại địa phương;

i) Xây dựng chính sách, kế hoạch, kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng phù hợp để thực hiện tầm nhìn và sứ mạng của Trường và của Viện.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.