Link download: http://bit.ly/3q7b7qO

1. Thông tin tổng quát

Tên chương trình:

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trình độ đào tạo:

Đại học

Ngành đạo tạo (tiếng Việt):

Công nghệ thông tin

                         (tiếng Anh):

Information Technology

Mã ngành đào tạo:

7480201

Loại hình đào tạo:

Chính quy, tập trung

Thời gian đào tạo:

5 năm

 

2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục tiêu tổng quát

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá các hệ thống dựa trên máy tính trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên sau từ 2 đến 3 năm tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin có khả năng:

1

Áp dụng được các kiến thức nền tảng và lập luận ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin

2

Áp dụng kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

3

Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

4

Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai vận hành các hệ thống dựa trên máy tính đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội

2.3. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

 Sinh viên tại thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin có khả năng:

1

Áp dụng được các kiến thức nền tảng và lập luận ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin

1.1

Hiểu biết về kiến thức khoa học xã hội, chính trị và pháp luật

1.2

Áp dụng các kiến thức về toán và khoa học cơ bản

1.3 Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành

1.4

Áp dụng các kiến thức chuyên ngành

2

Áp dụng kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

2.1

Có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật

2.2

Triển khai thử nghiệm và khám phá tri thức

 2.3Thể hiện tư duy hệ thống
 2.4Thể hiện kỹ năng và thái độ cá nhân
 2.5Thể hiện kỹ năng và thái độ nghề nghiệp

3

Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

3.1

Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm

3.2

Thể hiện kỹ năng giao tiếp

 3.3Thể hiện kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh

4

Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống dựa trên máy tính để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội

4.1

Hiểu bối cảnh doanh nghiệp, kinh doanh và xã hội

4.2

Hình thành ý tưởng kỹ thuật hệ thống

 4.3Thiết kế hệ thống thông tin
 4.4Triển khai hệ thống thông tin
 4.5Vận hành hệ thống thông tin 

 

3. Cấu trúc chương trình đào tạo

3.1. Khối kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội: (18 tín chỉ)

 

3.2. Khối kiến thức Toán và Khoa học tự nhiên: (35 tín chỉ)


3.3. Khối kiến thức Tiếng Anh: (10 tín chỉ)

 

3.4. Khối kiến thức cơ sở ngành: (48 tín chỉ)

3.5. Khối kiến thức chuyên ngành: (24 tín chỉ)

3.6. Thực tập và đồ án tốt nghiệp: (15 tín chỉ)

 

 

 

Nghệ An,2017

VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ