A.Thông tin tổng quát

            Tên chương trình:                   Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện Tử

Chuyên ngành:                     Kỹ thuật điện

Trình độ đào tạo:                  Đại học

Ngành đào tạo (tiếng Việt): Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tử

                                 (tiếng Anh):         Electrical and Electronic Engineering Technology

Mã ngành đào tạo: 52510301

Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung

Thời gian đào tạo: 5 năm

Viện Kỹ thuật & Công nghệ

 

B. Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu tổng quát: Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: (1) có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành (2) có năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống kỹ thuật điện trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể: Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ nghệ kỹ thuật điện, điện tử có khả năng:

1

 Kiến thức và lập luận ngành

 1

1

Hiểu biết về  khoa học xã hội, chính trị và pháp luật và văn hóa doanh nghiệp.

 1

2

Áp dụng các kiến thức cơ bản về toán và khoa học tự nhiên thuộc ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

 1

3

Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành về các hệ thống kỹ thuật điện.

1

4

 Áp dụng kiến thức chuyên ngành, phương pháp và công cụ nghiên cứu trong các hệ thống kỹ thuật điện để tham gia các hoạt động, phát triển dự án vừa và nhỏ của ngành.

2

Các kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân

2

1

Có khả năng nhận diện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật về kỹ thuật điện.

2

2

Triển khai điều tra, thứ nghiệm trong các hệ thống kỹ thuật điện.

2

3

Thể hiện tư duy tầm hệ thống trong lĩnh vực về kỹ thuật điện.

2

4

Thể hiện kỹ năng cá nhân: thái độ, tư tưởng và tinh thần hoc tập tốt.

2

5

Thể hiện kỹ năng chuyên nghiệp: đạo đức, công bằng và có trách nhiệm.

3

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

3

1

Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm

3

2

Thể hiện kỹ năng giao tiếp

3

3

Hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp và có phương pháp làm việc trong các tổ chức công nghiệp.

3

4

Thể hiện kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ

4

Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống kỹ thuật điện

4

1

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của kỹ sư và bối cảnh xã hội ảnh hưởng đến các hoạt động kỹ thuật của các hệ thống kỹ thuật điện và ngược lại.

4

2

Hình thành ý tưởng, thiết lập các yêu cầu, xác định được chức năng: các thành phần cấu thành hệ thống truyền tải điện, phân phối điện, cung cấp điện, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, máy điện và truyền động điện.

4

3

Thiết kế được các thành phần cấu thành: hệ thống truyền tải điện, phân phối điện, cung cấp điện, máy điện và truyền động điện.

4

4

Triển khai được phần cứng và phần mềm: các thành phần cấu thành hệ thống truyền tải điện, phân phối điện, cung cấp điện kết hợp được với các thiết bị điện, máy điện và truyền động điện

4

5

Khai thác và vận hành: các hệ thống truyền tải điện, phân phối điện, cung cấp điện, máy điện và truyền động điện.

 

C. Vị trí việc làm                                        

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có thể làm việc tại:    

+ Các công ty điện lực.

+ Các xí nghiệp công nghiệp.

+ Các công ty xây lắp điện.

+ Các cơ sở đào tạo và TT dạy nghề.

+ Các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và phát triển thiết bị điện, điện tử.                

D. Khả năng học tập và nâng cao trình độ                                           

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có thể học tập nâng cao trình độ chuyên môn, học các bậc học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử hoặc các chuyên ngành liên quan.

E. Cấu trúc chương trình đào tạo

1. Kiến thức giáo dục đại cương: 37 tín chỉ = 24.7%

TT

Tên học phần

Loại học phần

Số tín chỉ

1

Tiếng Anh 1

Bắt buộc

3

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Bắt buộc

5

3

Nhập môn ngành kỹ thuật điện, điện tử

Bắt buộc

3

4

Tiếng Anh 2

Bắt buộc

4

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bắt buộc

2

6

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

Bắt buộc

3

7

Tin học cho ngành kỹ thuật

Bắt buộc

4

8

Kỹ thuật điện, điện tử

Bắt buộc

4

9

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

Bắt buộc

3

10

Quản trị doanh nghiệp và maketing

Bắt buộc

3

11

Kỹ năng viết và tư duy phản biện

Bắt buộc

3

12

Giáo dục thể chất

Bắt buộc

5

13

Giáo dục quốc phòng

Bắt buộc

8

2.  Kiến thức cơ sở nhóm ngành: 23 tín chỉ = 15.3%

TT

Tên học phần

Loại học phần

Số tín chỉ

1

Đại số tuyến tính

Bắt buộc

3

2

Giải tích

Bắt buộc

5

3

Vật lý

Bắt buộc

5

4

Xác suất - Thống kê

Bắt buộc

3

5

Nhập môn ngành kỹ thuậ

Bắt buộc

3

6

Kỹ thuật điện, điện tử

Bắt buộc

4

3. Kiến thức cơ sở ngành: 33 tín chỉ = 22 %

TT

Tên học phần

Loại học phần

Số tín chỉ

1

Toán kỹ thuật

Bắt buộc

2

2

Trường điện từ

Bắt buộc

2

3

Lý thuyết mạch

Bắt buộc

3

4

Kỹ thuật lập trình và mô phỏng

Bắt buộc

5

5

Lý thuyết điều khiển từ động

Bắt buộc

4

6

Máy điện và khí cụ điện

Bắt buộc

3

7

Truyền động điện

Bắt buộc

3

8

Điện tử công suất

Bắt buộc

4

9

Đồ án 1 (Máy điện và truyền động điện)

Bắt buộc

2

10

Điện tử số và vi xử lý

Bắt buộc

5

4. Kiến thức ngành:  42 tín chỉ = 28 %

TT

Tên học phần

Loại học phần

Số tín chỉ

1

Hệ thống cung cấp điện

Bắt buộc

4

2

Hệ thống điện

Bắt buộc

5

3

Giải tích và mô phỏng hệ thống điện

Bắt buộc

5

4

Bảo vệ và tự động hóa công nghiệp

Bắt buộc

3

5

Đồ án 2 (Cung cấp điện)

Bắt buộc

2

6

Điều khiển logic và PLC

Bắt buộc

4

7

Đồ án 3 (Điều khiển lập trình )

Bắt buộc

2

8

Tự chọn theo định hướng - Học phần 1

Bắt buộc

3

9

Tự chọn theo định hướng - Học phần 2

Bắt buộc

3

10

Tự chọn theo định hướng - Học phần 3

Bắt buộc

3

11

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử

Bắt buộc

8

 - Chuyên ngành Quản lý dự án điện

TT

Tên học phần

Loại học phần

Số tín chỉ

1

Kiểm toán và tiết kiệm điện năng

Tự chọn

3

2

Chất lượng điện năng

Tự chọn

3

3

Năng lượng tái tạo

Tự chọn

3

4

Nguồn dự phòng và hệ thống ATS

Tự chọn

3

5

Hệ thống BMS

Tự chọn

3

6

Quản lý dự án

Tự chọn

3

- Chuyên ngành Hệ thống điện

TT

Tên học phần

Loại học phần

Số tín chỉ

1

Nhà máy điện và trạm biến áp

Tự chọn

3

2

Máy điện đặc biệt

Tự chọn

3

3

Tính toán sữa chữa máy điện

Tự chọn

3

4

Hệ thống SCADA

Tự chọn

3

5

Mạng lưới điện thông minh

Tự chọn

3

6

Thiết bị trao đổi nhiệt

Tự chọn

3

5. Kiến thức thực hành, thực tập tốt nghiệp: 38 tín chỉ = 25,33 %

TT

Tên học phần

Loại học phần

Số tín chỉ

1

Hình họa vẽ Kỹ thuật

Bắt buộc

1

2

Hóa học đại cương

Bắt buộc

1

3

Tin học ngành kỹ thuật

Bắt buộc

1

4

Kỹ thuật lập trình và mô phỏng

Bắt buộc

2

5

Thực hành cơ sở điện điện, điện tử

Bắt buộc

4

6

Điện tử số và vi xử lí

Bắt buộc

1

7

Lý thuyết điều khiển tự động

Bắt buộc

1

8

Thực hành máy điện và điện tử công suất

Bắt buộc

3

9

Thực hành truyền động điện

Bắt buộc

2

10

Điều khiển logic và PLC

Bắt buộc

1

11

Đồ án 1

Bắt buộc

2

12

Đồ án 2

Bắt buộc

2

13

Thực hành chuyên ngành Kỹ thuật điện

Bắt buộc

4

14

Giải tích và mô phỏng hệ thống điện

Bắt buộc

1

15

Đồ án 3

Bắt buộc

2

16

Thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử

Bắt buộc

2

17

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Bắt buộc

8

 

 

Nghệ An, ngày 24 tháng 10 năm 2017

Viện Kỹ thuật và Công nghệ